5.1.2017 - Gaizinkalns (312 m.n.m.) - Lotyšsko

5.1.2017 - Gaizinkalns (312 m.n.m.) - Lotyšsko