8.9.2013 - Golem Korab (2.764 m.n.m.) - Macedónsko/Albánsko

8.9.2013 - Golem Korab (2.764 m.n.m.) - Macedónsko/Albánsko