17.12.2013 - Yding Skovhoj (173 m.n.m.) - Dánsko

17.12.2013 - Yding Skovhoj (173 m.n.m.) - Dánsko